Powered by #ReLOaD

 

Izjava predsjednika udruženja

 

Svi projekti udruženja od 1998-2018

Glavna obilježja  NVO „Alternative“ Kakanj tokom dvedesetogodišnjeg rada

Projekti  UG „Alternative“ Kakanj usmjereni su na ohrabrivanje građana za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i preuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Paralelno s tim stalno radimo na uspostavljanju i unapređenju suradnje  sa lokalnim vladama u području unapređenja komunikacije i uvjeta za učešće građana u procesima odlučivanja. U planiranju projekata „Alternative“ se oslanjaju na istraživanja u zajednici i participaciju građana  te vode računa o elementima održivog razvoja.

 • Programski ciljevi kretali su se od podrške povratku do razvoja kulture demokracije na nivou lokalnih zajednica.
 • Uposlenost u organizaciji kretala se od jedne do jedanaest osoba.
 • Svi uposleni posjeduju znanja i vještine u obavljanju poslova koji su im dodijeljeni
 • Upravni odbor čine ugledni ljudi u zajednici posvećeni razvoju demokratskog bosansko-hercegovačkog društva sa značajnim iskustvima i idejama koje unose u prijedloge projekata i razvoj organizacije
 • Tehnički smo kvalitetno opremljeni sa umreženim računarima i korištenjem Internet učionica ili učenja na daljinu kroz projekte koje implementiramo
 • Četiri godine smo surađivali sa E-net centrom pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetom Alberta iz Kanade pružajući konsultantske i trenerske usluge u edukaciji općinskog menadžmenta na temu: „Strategija razvoja općina“ paralelno razvijajući vlastite kapacitete
 • Educirali smo kvalitetne timove lokalnih trenera za razvoj vještina i znanja općinskih vijećnika posebno u području participativnog planiranja i za prevenciju rodno zasnovanog nasilja
 • Godišnje u prosjeku implementiramo 2-3 projekta i 50 – 65 radionica
 • Godišnji budžet organizacije kretao se 4.465,03  – 195.732,73 EUR.
 • Pored velikog broja međunarodnih donatora karakteriše nas činjenica da osiguravamo i značajna sredstva iz domaćih izvora od lokalne do federalne vlade
 • U početku našeg djelovanja nismo imali podršku lokalne ni drugih nivoa vlada a do danas smo partnerstvo ostvarili sa 12 te aktivno surađivali sa 19 općina na području BiH
 • Prepoznatljivi smo po kvalitetnim radionicama za učenje odraslih i organizaciji odličnih omladinskih višednevnih međunarodnih kampova
 • Od 2012 do 2014. imamo značajne aktivnosti u oblasti monitoringa općinskih sudova,; demokratizaciji izbora, promociji zdravih stilova života  informiranju javnosti o EU integracijama, ekološkim kampanjama u oblasti odgovornog upravljanja vodama
 • Od 2014, godine aktivni smo u podršci inkluzivnom obrazovanju, prevenciji rodno zasnovanog nasilja i podršci jačanju uloge žena i mladih u bh. društvu.
 • U 2018. godinu ulazimo sa projektima ciljanim na unapređenje infrastrukture za poduzetnike početnike čije se poslovanje zasniva na novim pristupima, tehnologijama i inovacijama te nastavljamo aktivnosti namijenjene jačanju uloge žena i mladih u bh. društvu
 • Članica smo Mreže pravde, Mreže Sporazum plus, Regionalne mreže ETNAR ( Mreža zagovaračkih NVO za održivo korištenje energije i prirodnih resursa u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj), Regionalne mreže Koalicije za REKOM te smo aktivno sudjelovali u programu Vijeća Evrope namijenjenog građanskom nadgledanju izbora.

 

 

Aktuelni donatori

 

Svi dosadašnji donatori

KONTAKTIRAJTE NAS

Željeli bi smo da nam se javite i kažete šta mislite o našem radu!

Nazovite nas

+387 32 556 288

Nađite nas na adresi

Ulica šehida bb (omladinski centar)

72240 Kakanj

Pošaljite nam e-mail

alternative@bih.net.ba

Close Menu