Javna ustanova KSC Kakanj u suradnji sa udruženjem „Alternative” Kakanj

objavljuje

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA

NABAVKU USLUGA SUHOMONTAŽNIH RADOVA

Kakanj, 13.11.2018.

 

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – nabavka usluge suhomontažni radovi

U ime JU Kulturno sportski centar Kakanj, u daljem tekstu: Ugovorni organ, pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga suhomontažnih radova

 1. Predmet i uslovi nabavke

Predmet javne nabavke su usluge suhomontažnih radova na plafonu u Omladinskom centru Kakanj. Plafoni su zamišljeni  kao djelomično spušteni za 15 cm sa izuzetkom središnjeg dijela koji ostaje u sadašnjoj visini. Planirano je osvjetljenje putem LED rasvjete te radovi na izvedbi plafona trebaju pratiti radove na razvođenju rasvjete i obratno.  Posao se odnosi na postavljanje kosntrukcije i rigips ploča prema detaljima specifikacije.

Detaljan plan plafona dat je u crtežima i opisno u specifikaciji koju ponuđaći mogu preuzeti na zahtjev putem e-mail adresa: juksckakanj@ksckakanj.ba ili alternative@bih.net.ba ili direktno na adresi JU KSC Kakanj ili Udruženja „Alternative“ Kakanj ul. Šehida 5 Kakanj.

Ponuda se treba dostaviti na adresu  poštom ili lično u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za suhomontažni radovi“ najkasnije do 20.11.2018. u 14 sati.

 1. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

Pravo na dostavljanje ponude imaju pravna i fizička lica koja su ovlaštena za pružanje usluga suhomontažnih radova

Ponuda treba sadržavati najmanje:

 • Dokaz o stručnim kompentencijama (aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke) za pravna lica
 • Dokaz o stručnoj spremi i ranije obavljenim sličnim poslovima (lista poslova sa kontaktima investitora)
 1. Rok za dostavljanje ponude je 7 dana od dana objavljivanja na http://ksckakanj.ba i http://alternative.org . Poziv će biti objavljen i na društvenim portalima.

 

 1. Priprema ponuda
  • Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove
  • Ponuda se izrađuje na način da se dostavi cijena radova sa uključenom cijenom materijala i cijena radova bez bez materijala sa preciznom specifikacijama materijala u oba slučaja.
  • Ponuđači mogu do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
  • Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

 1. Kriterij dodjele ugovora i cijena
  • Kriteriji: Cijena ponude. U obzir će se uzeti reference ponuditelja
 2. Obavještenje o dodjeli
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće dostavljena ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to: elektronskim sredstvom ili putem pošte ili neposredno.
  • Po odabiru ponude naručitelj potpisuje Ugovor o izradi glavnog rješenja sa ponuđaćem zadržavajući pravo na korekcije uz suglasnost potpisnika glavnog projekta enterijera.

Naručitelj zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu.

 1. Ostale informacije

Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku mogu se dobiti od kontakt osobe, Naida Bukvić, u vremenu od 8:00-14:00  sati na telefon 032 556 288 ili putem e-mail adrese: alternative@bih.net.ba .

Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, a u skladu sa Zakonom.