U organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, održana je Druga regionalna konferencija ‘Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Europe – izazovi i naredni koraci’. Na konferenciji su razmijenjena iskustva i dobre prakse zemalja regiona, kao i identifikovani nedostajući standardi u provođenju Istanbulske konvencije.
Konferenciji je prisustvovalo oko 70 učesnika, pri čemu su, uz predstavnike zemlje domaćina, u radu konferencije učestovali predstavnici institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova i zaštitu ljudskih prava i predstavnici/predstavnice nevladinog sektora iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.
Na konferenciji je upriličena i dodjela ugovora o grantovima predstavnicama devet nevladinih organizacija među kojima Udruženju „Alternative“ Kakanj, čiji su projekti odabrani na javnom pozivu u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“,a tiču se konkretnih mjera prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Regionalna konferencija je održana u okviru pomenutog projekta, koji je finansijski podržan od USAID-a.

Maksuma Topalović, izvršna direktorica Udruženja Alternative Kakanj govorila je na konferenciji o prevenciji rodno zasnovanog nasilja koje pogađa populaciju mladih.