Osim aktivnosti u Kaknju predstavnica “Alternative” će prisustvovati Regionalnoj konferenciji „Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Europe – Izazovi i naredni koraci“ i Regionalnom sastanku članica Balkanske regije.

Regionalna konferencija se održava u okviru projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH” koji je finansijski podržan od USAID-a. Cilj Konferencije je razmjena iskustva i dobrih praksi, kao i identifikovanje nedostajućih standarda u provođenju Istanbulske konvencije u BiH, te regionalno povezivanje i uspostavljanje bliže saradnje sa svim relevantnim partnerima.

Cilj Regionalnog sastanka Balkanske regije je pregled provedenih aktivnosti Regionalnog koordinacionog odbora i planiranje saradnje subjekata u okviru Balkanske regije.

Organizator konferencije koje će se održati u Sarajevu 30.11.2018. i regionalnog sastanka planiranog za 1.12.2018. je Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Aktivnosti u Kaknju i drugim gradovima možete vidjeti u Kalendaru aktivnosti:https://www.mreza-mira.net/…/kalendar-aktivnosti-za-kampan…/