Radionica za nastavnike OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Gimnazija „Muhsin Rrizvić, Kakanj, 8.6.2017.g.

Projekt „Kreativni centar-mjesto prevencije rodno-zasnovanog nasilja“

Cilj radionice je bio edukacija i usvajanje pojmova spola, roda, rodnih uloga i identiteta, stereotipa i predrasuda, te rodnog nasilja sa aspekta transakcionoanalitičke (TA) teorije ličnosti i na osnovu novih spoznaja, te kroz lični rad na sebi prepoznavanje i traženje mogućnosti za odgojni rad za nenasilje u svakodnevnom radu sa djecom u razredu, tj. pravljenje prijedloga strategije prevencije rodno zasnovanog nasilja u razredu.

Trenerica na radionici :
Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA