Tema:  Definiranje tema, sadržaja i materijala radionica u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja i unapređenja inkluzivnog obrazovanja

Udruženje „Alternative“ Kakanj u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja i unapređenja inkluzivnog obrazovanja veliku pažnju posvećuju planiranju radionica i njihovom uvrštavanju u  planove odjeljenskih zajednica.  Namjera nam je napraviti odmak od tradicionalne uloge nastavnika uz korištenje interaktivne metode učenja kao jednom od najefikasnijih metoda učenja.

S obzirom na definirane ciljeve u navedenim oblastima utemeljene na istraženim potrebama ciljnih grupa (učesnika i nastavnika)  u „Alternativi“ se posebna pažnja poklanja planiranju i pripremi sadržaja i materijala za radionice.  Prije nešto više od godinu dana „Alternative“ izdaju Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja a danas rade na unapređenju didaktičkih sredstava na radionicama. Tako je grupa stručnjaka, roditelja i učenika kroz trodnevni trening na Jahorini pažljivo i sa puno entuzijazma radila na planiranju vizuelno-dinamičkih sredstava koji će kod učesnika potaći razmišljanje i lakše usvajanje znanja i vještina u ciljanim oblastima učenja.

Planirani radni materijali su u kontekstu sa sadržajima, primjereni temeljnom znanju ciljne skupine. Oblikovani su tako da zadovolje različite stilove učenja i potiču motivaciju sudionika.

Drugi dio trodnevnog seminara namijenjen je poboljšanju informisanja javnosti putem web stranice o aktivnostima u Alternativi odnosno aktuelnim temama uključujući potrebe ciljnih grupa i načine na koje Alternative odgovaraju na njih. S tim u vezi učesnici su ocijenili da je stranica profesionalno urađena, dovoljno sadržajna, pregledna i pristupačna te dali nekoliko preporuka koje se odnose na vidljivost osoblja i zadovoljstvo korisnika uslugama „Alternative“.

U drugom dijelu radionice razmatrana je nova programska strategija koja se odnosi na roditeljstvo, a koju će Alternative razraditi u narednom periodu.

Trodnevna radionica održana je u okviru projekta udruženja „Alternative“ Kakanj: „Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“ podržanog sredstvima IN Fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH“.

 

Facilitator na radionici: Maksuma Topalović, Uvodničari: Dejan Terzić, Esmin Brodlija i Naida Bukvić