Debatiraju timovi u OŠ #Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj .

Priprema debatanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva.